Általános Felhasználói Feltételek - www.csinyalohaz.hu

A csinyalohaz.hu - honlap használatának általános feltételei

A csinyalohaz.hu a honlapot az Ön személyes tájékoztatására, információk átadására, továbbképzésre és kommunikációs célból működteti, és kizárólag a fent megnevezett célra fejlesztette ki. A honlap látogatásával és használatával Ön teljes egészében elfogadja az Általános Feltételeket és annak tartalmát.
Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Feltételeket, mielőtt a honlapot meglátogatja vagy használja. Amennyiben a honlapra belép és használja, Ön elismeri, hogy az Általános Feltételeket elolvasta, megértette és magára nézve kötelezõnek elfogadja. Amennyiben nem kívánja elfogadni az Általános Feltételeket, kérjük, ne látogassa és ne használja a honlapot.
A csinyalohaz.hunak jogában áll az Általános Feltételeket módosítani. A módosítások azonnal hatályba lépnek, amint felkerülnek a weboldalra. A weboldal további használatával Ön kinyilvánítja, hogy elfogadta a módosított feltételeket.

1. A weboldal használata.

A felhasználók részére a csinyalohaz.hu az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a honlap használatát: (a) a honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a csinyalohaz.hu jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Általános Feltételek betartása mellett használható; (b) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap működ(tet)ését; (c) tilos a felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a honlap rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

A csinyalohaz.hu írásos engedélye nélkül mindenfajta hozzáférés tilos a cég számítógépes rendszerének más területéhez vagy a rendszerben található egyéb információkhoz. Ezzel Ön elfogadja, hogy a honlap tartalmát nem veszi át, és garantálja, hogy semmilyen olyan szerkezetet nem használ, amely a weboldal működését akadályozza vagy akadályozhatja. Ön azt is garantálja, hogy a weboldalt nem veszi aránytalanul sokszor igénybe.

2. Regisztráció.

A honlap bizonyos részei csak regisztrációt követően érhetőek el. Ön a regisztráció során köteles a regisztráció során kért adatokat pontosan megadni, és köteles minden esetben valós és időszerű adatokat megadni. A csinyalohaz.hu fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó honlaphoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni.

A regisztráció során Önnek jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az Ön felhasználói jelszavának és fiókja titkosságának megőrzése teljes mértékben az Ön felelőssége. Önt terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Ön köteles a csinyalohaz.huot haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről.

A csinyalohaz.hu nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Ön ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a csinyalohaz.hunak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A regisztráció folyamata a honlap regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően az Ön e-mail címére a csinyalohaz.hu által elküldött link útján vagy egyéb módon aktiválhatja regisztrációját. A regisztrációkor nem élő, vagy a felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért a csinyalohaz.hu nem vállal felelősséget.

A Csinyalohaz.hu [] nap elteltét követően törölheti az inaktív felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt a csinyalohaz.hu saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására.

3. Az információk időszerűsége.

A csinyalohaz.hu mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon tartalmas és aktuális információkat nyújtson. Ám mindezen igyekezete ellenére sem vállal felelősséget az információk időszerűségéért, nem vállal szavatosságot és felelősséget az információk teljességért és/vagy helyességéért.

4. Adatvédelem.

A csinyalohaz.hu elkötelezte magát az internetes magánszféra tiszteletben tartására, ezért kifejlesztette a személyiségi jogokat védő rendszerét ("Adatvédelmi Nyilatkozat"), amely a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat és felelősségeket szabályozza. Amennyiben a rendszert meg akarja ismerni, kérjük kattintson ide("Adatvédelmi Irányelvek"). Az Adatvédelmi Nyilatkozat a jelen Általános Feltételek szerves és elválaszthatatlan részét képezi.

5. Felelősség.

A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a honlap (ideértve a honlap üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, vírusmentességéért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő következményekért, közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a csinyalohaz.hu semmilyen felelősséget nem vállal, a honlapot a csinyalohaz.hu adott állapotban nyújtja.

A honlap használata a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik. A csinyalohaz.hu semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve, nem kizárólagosan, a honlap keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a csinyalohaz.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a csinyalohaz.hu felelősségét kizárja.

Amennyiben a csinyalohaz.hu tudomására jut, hogy a honlap keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, a csinyalohaz.hu jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

6. Kártérítés.

Amennyiben Ön a jelen Általános Feltételek rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapt, a csinyalohaz.hu jogosult többek között az Ön hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az Ön által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések Önnel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, illetve alkalmazhatóak minden olyan személlyel szemben, aki a honlapot az Ön internetcsatlakozásán keresztül vagy az Ön felhasználói adataival használja.

A csinyalohaz.hu fenntartja a jogot a honlap bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére is. Amennyiben Ön megszegi a jelen Általános Feltételeket, vagy a honlap használatával összefüggésben jogsértést követ el, és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, Ön az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden a csinyalohaz.hu által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Csinyalohaz.hu érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a csinyalohaz.hu jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés csinyalohaz.hu nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a csinyalohaz.hu-nál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

Ön köteles a csinyalohaz.hu-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a csinyalohaz.hu-ot az Ön bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a csinyalohaz.huval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

7. Titkosság és Felhasználói Tartalmak.

A honlap keretén belül a felhasználók írásokat, véleményeket és más, a csinyalohaz.hu által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg a csinyalohaz.huval, egymással és a nyilvánossággal. A csinyalohaz.hu jogosult ezeket a Felhasználói Tartalmakat bármely módon térítésmentesen felhasználni. Felhasználói Tartalomnak minősül többek között minden egyéb, a felhasználók által a honlap keretén belül, például a fórumokon közzétett vélemény, írás, értékelés és egyéb hozzászólás, valamint a csinyalohaz.hu részére elküldött kérdés, információ és adat is.

A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik. A Felhasználói Tartalmat megosztó felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is – és a honlapon történő hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget – vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a tartalom honlap keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyének beszerzését és a részükre esedékes bármilyen jogcímen történő díj megfizetését; és (b) a jelen Általános Feltételek alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében a csinyalohaz.hunak engedett felhasználási jog engedésére.

A Felhasználói Tartalom honlapra történő feltöltésével Ön ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a csinyalohaz.hunak és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, annak tetszőleges számú és példányban történő analóg vagy digitális hordozón történő többszörözését és terjesztését, nyilvános előadását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltérő módon, vezeték útján vagy bármely más módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását.

A jelen szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a csinyalohaz.hu részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződés alapján a csinyalohaz.hu által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. A Felhasználói Tartalmakért és a honlap használatáért – ideértve többek között a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet é egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a honlap keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a honlapt használó felhasználó tartozik felelősséggel.

A felhasználó felelőssége a honlap használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll. A csinyalohaz.hu a Felhasználói Tartalmak tekintetében a honlapot az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT) 2.§ lc) pontja értelmében tárhelyszolgáltatói minőségben működteti. A csinyalohaz.hu a honlap tartalmát nem szűri, a Felhasználói Tartalmak között nem keres jogellenességre utaló jeleket. A csinyalohaz.hu jogosult bármilyen, a honlap keretén belül hozzáférhetővé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével Ön bármikor jelezheti a csinyalohaz.hu felé, ha megítélése szerint a honlap keretén belül elérhető valamely tartalom jogsértő. a csinyalohaz.hu fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a csinyalohaz.hu jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. Amennyiben valamely tartalom eltávolítását az EKT 13.§-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás keretében kezdeményezik, a csinyalohaz.hu minden esetben az EKT megfelelő szabályai alapján jár el, feltéve, hogy a tartalom eltávolítására irányuló felszólítás formailag és tartalmilag is maradéktalanul megfelel az EKT rendelkezéseinek.

Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az EKT feltételeinek (például nem minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését, a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást) a csinyalohaz.hu nem vállal felelősséget a felszólítás késedelmes teljesítéséből eredő károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.

8. Szerzői és egyéb oltalmi jogok.

A weboldalon a csinyalohaz.hu által közzétett tartalom (ideértve többek közt valamennyi a honlap keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a honlap lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a csinyalohaz.hu logókat és megjelöléseket) a csinyalohaz.hu szellemi tulajdonát képezi és az a honlap rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a csinyalohaz.hu előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A weboldalon található személyekről vagy helyszínekről szóló képek vagy a csinyalohaz.hu szellemi tulajdonát képezik, vagy a csinyalohaz.hu kizárólagos felhasználási jogosultsága alapján szerepelnek a weboldalon. A képek mindennemű felhasználása tilos. A képek engedély nélküli felhasználása sértheti a szerzői jogot, a védjegyjogot, a személyiségi jogról szóló és/vagy egyéb törvényeket. A csinyalohaz.hu minden jogi lépést megtesz a jogait megsértőkkel szemben.

9. Védjegyek.

A honlapon található márkák, logók, termékelnevezések és minták (továbbiakban: a "Védjegyek") a csinyalohaz.hu vagy harmadik személyek bejegyzett vagy nem bejegyzett védjegyei. A Védjegyek a védjegyszimbólum nélkül is védettnek számítanak. Emellett védett a honlapon szereplő összes grafika, ikon és írás, a szolgáltatási védjegy, egyéb védjegyek. A weboldal külső megjelenése a csinyalohaz.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Ön tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon felhasznált és megjelenített védjegyek a csinyalohaz.hu vagy a védjegytulajdonos kizárólagos tulajdonában állnak, és ott is maradnak. A honlapon vagy más weboldalakon található védjegyek jogszerűtlen felhasználása tilos, kivéve ha az Általános Feltételekből más következik. A csinyalohaz.hu semmilyen jogi lépéstől sem riad vissza, hogy oltalmi jogát megvédje.

10. Online-kommunikáció.

A honlapon elérhető interaktív szolgáltatások (pl. felhasználói kérdések, chat-szobák, interaktív szövegablakok; a továbbiakban együttesen: Fórumok) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. A felhasználóknak lehetősége van egy adott tartalomról, témáról vagy a honlapról véleményt írni. Ezek az írások Felhasználó Tartalomnak minősülnek és a honlapon megjelennek, mint publikus információ, azonban a csinyalohaz.hu fenntartja magának a jogot azok moderálására. Egyes Fórumokat a csinyalohaz.hu megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja a kulturált hangnem és a honlap zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik.

A csinyalohaz.hu nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani vagy más megfelelő szankciót alkalmazni. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve magatartás ellen, valamint a jelen Általános Feltételek rendelkezéseinek megszegése esetén is.

11. Üzemelési feltételek.

Tilos jogszabályba ütköző, fenyegető, obszcén, pornográf vagy hasonló információkat terjeszteni a weboldalon. A csinyalohaz.hu szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, hogy azonosítsa azokat a személyeket, akik ilyen jellegű információkat közvetítenek a honlapra.

12. A kommunikáció átdolgozása.

A csinyalohaz.hu fenntartja magának a jogot, hogy a honlapra küldött bármilyen közleményt a saját belátása szerint átdolgozzon vagy eltávolítson, különösen akkor, ha törvényesen nem megengedett, fenyegető, obszcén, pornográf, megtévesztő vagy valótlan információkról van szó, vagy ezek az információk a csinyalohaz.hu vagy harmadik személyek bármilyen jogát sértik.

13. Szerkesztői eljárások.

A csinyalohaz.hu fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalról bármikor töröljön vagy megváltoztasson információkat.

14. Harmadik oldalak.

A csinyalohaz.hu-weboldal bizonyos linkjei olyan szerverekhez vezetnek, amelyeket nem a csinyalohaz.hu üzemeltet. A csinyalohaz.hu ezeket a (hiper-) linkeket szolgáltatásként bocsátja a felhasználók rendelkezésére. A csinyalohaz.hu nem felelős a linkelt weboldalak tartalmáért vagy a hozzáférés lehetőségért. A linkek nem jelentik a csinyalohaz.hu ajánlását. A csinyalohaz.hu nem felelős a linkelt weboldalkért. Ön a linkelt weboldalakat a saját felelősségére használja.

15. Tilalmak.

A csinyalohaz.hu fenntartja magának a jogot, hogy a termékek vagy szolgáltatások hozzáférhetőségét korlátozza és/vagy megszüntesse. A csinyalohaz.hunak a weboldalon található valamennyi termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlata nem vonatkozik olyan régiókra, ahol a termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok tilosak, illetve nem megengedettek. A csinyalohaz.hu az ajánlatokat mindig a megrendelő országában a szerzõdéskötésre és/vagy szállításra vonatkozó érvényes jogszabályok szerint, illetve a jogi korlátozások figyelembevételével teszi meg.

16. Egyéb.

A jelen Általános Feltételek alapján Ön és a csinyalohaz.hu között jogilag kötelező erejű szerződés minden egyéb (írásos vagy szóbeli) a honlapra vonatkozó, Ön és a csinyalohaz.hu között korábban létrejött megállapodást hatályon kívül helyez és azok helyébe lép. Az Általános Feltételek elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a csinyalohaz.hu nem iktatja. A szerződés megkötéséhez a felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia az Általános Feltételeket a honlap regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően a csinyalohaz.hu a felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a felhasználó részéről a honlap megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti. Ön ezt követően a visszaigazolásban szereplő adatok segítségével aktiválhatja felhasználói fiókját. A csinyalohaz.hu bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat.

A módosítást követően a honlap használata a szerződés módosításának elfogadását jelenti. Javasoljuk, hogy az Általános Feltételeket rendszeresen olvassa el, hogy a módosítások és kiegészítések ne kerüljék el a figyelmét. Az EKT 4.§-a által előírt tájékoztatási kötelezettséget a honlap nyitóoldaláról elérhető impresszum tartalmazza. A jelen szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind a csinyalohaz.hu, mind a felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. A csinyalohaz.hu ezen felül bármikor jogosult a szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a honlap visszaélésszerű használata, vagy a szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

A csinyalohaz.hu a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli felhasználó minden adatát a rendszerből. A csinyalohaz.hu és az Ön között a jelen Általános Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben: (a) a szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését, vagy a felhasználót véglegesen kitiltják a honlapról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik; (b) ha a felhasználó hat hónapot meghaladó időtartamig nem lép be a honlapba, mely esetben Üzemeltető automatikusan törli a felhasználó regisztrációját, valamennyi a profiljához tartozó adattal együtt; (c) a felhasználó halálával; (d) a honlap megszűnésével; és (e) új Általános Feltételek érvénybe lépésével. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a felhasználót a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra, hogy a honlap nyújtását a Csinyalohaz.hu a szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi – nem illeti meg.

A csinyalohaz.hu nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a honlap működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja. A jelen szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Általános Feltételek alapján létrejövő szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a felhasználók és a csinyalohaz.hu alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben az Általános Feltételek valamelyik rendelkezése nem megengedett, úgy azt egy másik, az eredeti megállapodáshoz legközelebb álló rendelkezéssel helyettesítik.

Jelen weboldal felhasználásában, valamint a weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott termékeket és szolgáltatásokat illetően a magyar jog az irányadó. Az Általános Feltételekben található feliratok az Önök tájékoztatását szolgálják, és nem az Általános Feltételek jelentését rögzítik vagy értelmezik. Az egyes fejezetcímek csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva