Bevezető - fülszöveg - tartalomjegyzék - terjesztés - az írástörténeti kutatással kapcsolatos várakozások - a kötet négy értékelése - a Magyar Nemzet szerkesztői - a kötet egyik vásárlója - Sz. L. néprajzkutató - Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár - ajánlott irodalom - a könyv beszerezhető - ajánlott őrségi szállás

 

Így írtok ti magyar őstörténetet

1. ábra. A 340 oldalas, kemény kötésű könyv borítóján egy megkapó szépségű uráli magyar leletről készített fotógrafika látható

 

 

Bevezető

A címlapon látható leletet a hazai szakirodalomban eddig még nem ismertették; amint arról a két ( Jóma és ország) szójelről sem olvashatott senki, amelyik a IX. századi lemezeken látható. E jelek jelentése szerint Jóma "jó magas" isten az ország ura volt. A felismerés azért is érdekes, mert a Jóma ligatúrát megtaláljuk az alucsajdengi hun koronán is, meg a mervi oázisban 531 táján a szabírhunok számára készített Szent Koronán is. Azaz a lelet egy régészeti szenzáció, mert a honfoglalók vallásáról ilyen korabeli elolvasható tájékoztatással más nem rukkolt még elő. Beleillik azon szenzációk sorába, amelyekről e kötetben első közlést talál az olvasó. A hasonló leletek sora segít megérteni annak a kőkori eredetű, de a honfoglalók és a magyar népművészek által gyakorolt hieroglifikus írásmódot, amelyről szintén kellene már írnom egy külön kötetet.

 

Fülszöveg

Megírható-e a magyarság őstörténete a székely rovásírás ismerete és eredetének tisztázása nélkül?

Milyen tévedéseket okozott ismert mai szerzők munkáiban a korai székely írásemlékek figyelmen kívül hagyása?

Milyen magyar őstörténetet rajzolhatunk korai írásemlékeink alapján?

Ezekre a kérdésekre ad választ az írástörténész szerző, egy sor új magyar nyelvemléket is bemutatva.

A válasz feloldja a hun és a sumer eredeztetés, a kínai és az indián kapcsolat, valamint a kárpát-medencei őshonosság elmélete közötti vélt ellentmondásokat.

 

Tartalomjegyzék

Erdélyi István az őstörténetkutatás száz évéről

Bánffy Eszter és a szentgyörgyvölgyi tehénszobor szójelei

Fodor István a gjunovkai szkíta lószerszámdísz jeleiről

Bálint Csanád, avagy miről ismerhető fel a turul?

Szőke Béla és az Azonos-e Zalavár Mosaburggal? kérdés

Czeglédi Katalin a sezserékről és a népnevünkről

Róna-Tas András a honfoglalók írástudásáról

Róna-Tas András újabb meséi a magyar őstörténetről

Hampel József összedőlt cirkusza

Kiszely István a Magyarok Istenéről

Obrusánszky Borbála társadalomszervezetünk gyökereiről

Nyitray Szabolcs az azerbajdzsáni magyarokról

Záhonyi András a tatárlakai táblákról

Szakács Gábor és Friedrich Klára írni tanít

Hosszú Gábor, Libisch Győző és a „pálos rovásírás”

Leltárhiány, Bakay Kornél könyvkritikájára válaszolva

Bakay Kornél és a tamgák

Fodor István a kiszombori tarsolyveret jeleiről

Harmatta János félmondata az urartui hieroglif írásról

Makkay János az Attila és Árpád közötti magyar uralkodókról

Makkay János a király dorongjáról

Makkay János neolitikus bélyegzői

Révész László és a gnadendorfi övveret jelei

Csúcs Sándor esete az írástörténettel

Csúcs Sándo r és a nyelvtudomány megtermékenyült

Körön kívülről - válasz Csúcs Sándor könyvkritikájára

Voigt Vilmos a motívumok terjedéséről

Máté Zsolt és a tprus jel újabb magyarázatai

Szekeres István kötete

Jordanes Getikája Kiss Magdolna ferdítésében

Ucsiraltu a hun nyelv szavairól

Szöllősy Kálmán a volgai eszkelekről

Vékony Gábor omega alakú bronzcsüngői

Vásáry István és a Jugria-kérdés

Niederhauser Emil a szlovák zászlóról

Válasz Botár István régész „Szubjektív beszámoló”-jára

Csáji László Koppány közbeszól

Bóna István Anonymus hiteléről

Összegzés

Irodalomjegyzék

 

Terjesztés

A könyvesboltok közül a PULT (ANIMA) hálózat kapott a kötetből, s az interneten is kb. 20 online könyvesbolt hirdeti. A 340 oldalas, kemény kötésű, színes képeket is tartalmazó szép kötet bolti ára 4000 Ft, interneten a legalacsonyabb ár 3200 Ft. Legolcsóbban e sorok írójánál szerezhető be (cserepmadar@gmail.com), mert ez esetben a bolti árrés nem terheli a vásárló pénztárcáját. A honlapunk olvasói ennek köszönhetően 50%-os kedvezménnyel vehetik meg a művet. 

 

Az írástörténeti kutatással kapcsolatos várakozások

Nem előzmény nélküli és indokolatlan az a remény, amelynek beteljesülését a következő évtizedekben a most végzett és végzendő műhelymunkától várjuk, hiszen az Írástörténeti Kutatóintézet 1993-ban kiadott tanulmánykötete (a "Bronzkori magyar írásbeliség", amelyet néhai Simon Péterrel és Szekeres Istvánnal közösen írtunk) egyszer már bizonyította, hogy ki lehet kényszeríteni a változást az akadémikus áltudomány berkeiben is. Ama kötet megjelenése után ugyanis a legismertebb szerzők sora hagyott fel a székely írás ótürk eredeztetésének emlegetésével, s vallotta be, hogy fogalma sincs, honnan is származhat a nemzeti írásunk.

Most is szükség van egy-két fordulatra, vagy továbblépésre. Egyrészt köztudottá kell tenni azt, hogy a székely írás szó- szótagoló írás, amelyik rendelkezik egy teljes betűkészlettel is. E miatt a székely írás rokonítása nem történhet a szokott módon, betűírásként; hanem a szóírásokra alkalmazható másik módszert kíván (ahogyan azt e sorok íróján kívül Dr. Novotny Elemér és Szekeres István is alkalmazta). Másrészt az akadémikus "tudomány" képviselői részéről nem elegendő bevallani, hogy eddig téveszméket oktattak az egyetemi katedrákon a székely írás eredetéről (mint azt - lényegében - Püspöki Nagy Péter és Sándor Klára tette), hanem fel is kell használni ezt az írást a történettudomány mindennapjaiban.

A tudomány képviselőinek a feladata kettős.

- Egyrészt tudomásul kell venni, hogy ez az írás létezik s nélküle nem lehet megírni a magyar őstörténetet.

- Másrészt meg kell ismerni végre a székely írás valódi természetrajzát. Mert jelenleg szinte csak tévedéseket lehet róla olvasni a kis számú, erről az írásról megjelenő műben. Az elborzasztó helyzetre jellemző, hogy a legnépszerűbb "szakértők" némelyike a saját nevét sem tudja helyesen leírni székely írással, a közönség pedig a legnyilvánvalóbb téveszmékre is vevő (a Szent Istvánnak tulajdonított hamis rendelet, a margitszigeti hamis rovásfelirat, a boszniai "piramis", a nem létező "pálos rovásírás", a székely írás sorvezetése és jeleinek tükrözése, valamint a "w", "y", "x" és "q" rovásjelek feltalálása tartozik e körbe).

E szomorú helyzeten, a magyar tudomány és az értelmiség arcpirító szégyenén csak a kérdések alapos, hozzáértő megbeszélésével lehet túllépni.

  

A kötet négy értékelése

Egy irodalmi (ez esetben írástörténeti-őstörténeti) műnek annyi arca van, ahány olvasója. A szerző ugyan csak egyetlen könyvet írt, de azt minden olvasó a saját szemüvegével olvassa. Az alábbi értékeléseket a közelmúltban kaptam a kötetre. 

 

A Magyar Nemzet szerkesztői

Küldtem három tiszteletpéldányt az újság szerkesztőségébe. A címzettek közül ketten válaszra is méltattak - persze erre is csak azért került sor, mert felhívtam őket telefonon. Az egyikük röviden azt mondta, hogy ez a kötet egy mocskolódás, s a továbbiakban ne zavarjam a szerkesztőséget. A másik annyit mondott, hogy ő Szakács Gábor barátja s őt tartja az egyetlen hiteles írástörténésznek.

 

A kötet egyik vásárlója

K. Krisztina villanypostán rendelte meg a kötetet, amit postán küldtem el neki. Amikor értesített arról, hogy megkapta, kifejeztem a reményemet, hogy a könyv örömet fog neki okozni. Válaszképpen ezt írta:

"Az hagyján, de rengeteget tanultam már most belőle. Azt hiszem az ön által ajánlott írás irányt fogom előnyben részesíteni a papíron, sz.g-n való megjelenítésnél. Így a jelek értelme nem vész el. Rengeteg kérdésre kaptam választ eddig is a könyvből. Köszönöm!"

 

Sz. L. néprajzkutató

Öreg barátommal a Néprajzi Múzeumban futottam össze és ott adtam át neki - a tőle kapott segítségért és a munkásságáért - az őt méltán megillető tiszteletpéldányt. Mint az a két nappal későbbi telefonbeszélgetésünk során kiderült, semmi mást nem csinált addig, amíg el nem olvasta a 340 oldalt. Gratulált a kötethez és azt mondta: "Megérdemli a kritikát ez a sok ... Sikerült úgy beolvasnod nekik, hogy mégsem szakíthatják meg veled a kapcsolatot, nem sértődhetnek meg érte."

 

Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár

Az államtitkár asszony nevében Dr. Szantner Viktor írt köszönö levelet a tiszteletpéldányért (az ügyintéző Grünwald Tamás volt). Ezt a kötetet azért küldtem Dr. Hoffmann Rózsa államtitkárnak, mert a védelmébe vette a székely írást. Ezzel a hatalom részéről a világháború óta tanúsított érdektelenség, vagy üldözési folyamat szakadt meg, aminek őszintén örültem. A kultúrpolitika e szerencsés irányváltása alapján remélhetjük, hogy a hazai tudományos világ egy idő után az értékének megfelelő forrásként fogja felhasználni az írásunkat. A levél a következőképpen szól a kötetről: "Ezúton szeretném Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony nevében megköszönni, hogy elküldte számunkra számos neves kutatónak a rovásírás kialakulásáról és történetiségéről szóló, a különböző szemléleteket összefoglaló és elemző "Így írtok ti őstörténetet" című értékes dedikált kötetet! További hasznos kutatásaihoz kívánok jó eredményeket és friss szellemiséget!"

 

Ajánlott irodalom

A székely írás

 

A könyv beszerezhető

 

A könyv beszerezhető az Anima és a Pult  könyvesboltjaiban. Szívesen ad tájékoztatást a kötetről a szerző is a cserepmadar@gmail.com villanypostacímen. Ez a mű és a szerző további kötetei, pl. a "Mandics György róvott múltja" c. füzet kapható a Honterus antikváriumban (Múzeum krt) és a Magyar Menedék Könyvesboltban (Márvány utca).

 

Ajánlott őrségi szállás

 

A Csinyálóház mellett a véle egy portán lévő Cserépmadár szállást is ajánljuk (ez is egy jellegzetes őrségi szállás. Árak és foglalás.

E házak különlegessége, hogy hosszú beszélgetéseket folytathat a kertjükben egy kávé mellett a fenti kötet szerzőjével. Ugyanezt a kitűnő Gárdonyi Gézával és Jókai Mórral már nem teheti meg. Addig éljen a rendelkezésre álló lehetőséggel, amíg a Teremtő kifürkélszhetetlen akarata ezt megengedi! Foglaljon egy kitűnő őrségi szállást már most! 

Bababarát őrségi falusi magánszálláshely antik parasztbútorokkal
(2 szoba, 5 ágy, fürdőszoba, konyha)

9946 Velemér, Fő utca 7
+36-20-534-2780

foglalas@csinyalohaz.hu

 

K&H Szép kártya elfogadóhely

OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

MKB Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely

Elfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American ExpressElfogadott bankkártyák: VISA, Mastercard, American Express

Orsegi Wellness Akcio Csinyalohaz

Rólunk mondták

Elsosorban a ház különös varázsa fogott meg bennünket. Ha valaki igazi nyugalomra és kikapcsolódásra vágyik, itt igazán megkaphatja.

Molnár József, Nagyesztergál


Az Önök háza gyönyörű és minden igényt kielégít.

Szántó Anita


Nekünk maga az Őrség is élmény volt, és ezt csak fokozta a gyönyörűen berendezett házikó.

Harangozó Éva